Algemene voorwaarden

Welkom op de website giftlab.be. Op deze website zal je gepersonaliseerde 3D-producten vinden die ideaal zijn als kerst-, relatie- of verjaardagsgeschenk. Deze ontwerpen zijn met behulp van een 3D-printer vervaardigd uit hout of kunststof.

Wij zijn constant bezig met het up-to-date houden van onze content, maar er kan altijd iets zijn waardoor een bepaald gegeven niet klopt.

Door gebruik te maken van de informatie (in welke vorm dan ook) verkregen op onze website Giftlab.be of onze nevendiensten zoals nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van Giftlab.be.

Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie vermeld op onze website 100% correct is. Het is ten alle tijde aan de bezoeker om zelf te controleren of de gegeven informatie 100% klopt. Giftlab.be is niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op onze website. Indien je informatie zou tegenkomen die mogelijk niet correct is laat het ons dan weten via e-mail. Wij zullen er dan alles aan doen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Giftlab.be verkoopt zelf producten of diensten die onder de wettelijke garantie vallen. Deze producten zijn door de personalisatie van het product echter niet retourneerbaar of terugbetaalbaar.

 

1. ALGEMEEN

1.1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen Giftlab.be en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen Giftlab.be en de klant.

1.2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door Giftlab.be uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aldus alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.

1.3. Giftlab.be is een publieke werknaam van G.P.A. Media bvba (O.N.BE0502268869)

2. AANSPRAKELIJKHEID

2.1. Door Giftlab.be weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Bovendien kunnen onze publicaties onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Eventuele voorkomende fouten kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn.

2.2. Giftlab.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van eventueel gekoppelde publicaties of websites van derden, of de manier waarop de betreffende bedrijven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen.

3. AANBOD, OFFERTE & VOORRAAD

3.1. Giftlab.be beoogt steeds een optimale beschikbaarheid van de weergegeven producten. Toch kan door overmacht of enorm succes een voorraad uitgeput zijn.

3.2. Offertes van Giftlab.be zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare stock. Omwille van snelle technologische veranderingen en daardoor vaak beperkte voorraden of onstabiele prijzen blijven onze offertes slechts beperkt geldig.

3.3. De online weergegeven voorraad in de Giftlab.be webshop betreft ook de voorraad van logistieke partners, en niet enkel de voorraad in de afhaalpunten. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een in de webshop eventueel foutief weergegeven voorraad. Zie ook artikel 6 met betrekking tot de levertermijnen.

3.4. Giftlab.be kan geen beschikbaarheid waarborgen van eventuele gepubliceerde “einde reeks” promoties of “solden”.
4. PRIJZEN & TARIEVEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Giftlab.be gepubliceerde prijzen inclusief BTW. De prijzen zijn steeds exclusief transport en eender welke andere dienstverlening.

4.2. Giftlab.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens het recht eventuele typefouten te corrigeren.

4.3. Giftlab.be prijzen zijn enkel van toepassing voor goederen mits contante betaling bij bestelling via overschrijving of via Paypal.

4.4. De online in onze webshop vermelde prijzen zijn onderhevig aan dagelijkse schommelingen, en gelden voor Belgische klanten.

4.5. Voor bestellingen wordt er een extra bedrag gevraagd naargelang uw woonplaats. Bij afhaling vervalt dit bedrag.

5. BESTELLINGEN EN ANNULATIES – RECHT OP TERUGZENDING

5.1. Wanneer u definitief uw bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u van ons een bevestigingsmail. U ontvangst van onze administratie op de eerstvolgende werkdag (max. 2 werkdagen later) uw bevestiging met alle gegevens voor betaling, levering, … Eenmaal de betaling bij ons binnen gekomen, ontvangt u een bevestiging wanneer de goederen bij ons vertrekken of klaar staan voor afhaling.

5.3. Elke annulering van een online bestelling op onze webshop dient hetzij per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden voor de geplande leveringsdatum of afhaaldatum. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Giftlab.be in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling van uw aankoop zal enkel geschieden via onze bankrekening.

5.4. Een annulering is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Giftlab.be.

5.5. Verzakingrecht bij leveringen van bestellingen via de website:

Het verzakingrecht geldt enkel op goederen onderworpen aan volgende voorwaarden: klant moet een particulier consument zijn; het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd. Van terugname kan geen sprake zijn.

6. LEVERINGEN / AFHALINGEN EN LEVERINGSTERMIJN

6.1. Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, doch steeds zo goed mogelijk nagevolgd. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen.

6.2. Wanneer blijkt dat door een gebrek aan beschikbaarheid van goederen niet kan worden geleverd, kan hiervoor niet enige schadevergoeding worden geëist.

6.3. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft Giftlab.be van iedere verdere verplichting tot levering van goederen of diensten. Een eventuele tijdelijke opschorting van levering door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn.

6.4. Giftlab.be behoudt zich te allen tijde het recht voor de bestelde doch niet afgehaalde goederen – zonder opgaaf van redenen – onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.

6.5. Vrijwaring voor verborgen gebreken is enkel verschuldigd door onze onderneming indien wij binnen 7 werkdagen na de levering ervan schriftelijk worden ter kennis gesteld. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

7. RISICO’S

De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd.

8. BETALINGEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Wanneer u definitief uw bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u van ons een bevestigingsmail. U ontvangt van onze administratie op de eerstvolgende werkdag (max. 2 werkdagen later) uw bevestiging met alle gegevens. Als betaalmiddelen aanvaarden wij enkel overschrijving, PayPal of cash bij afhaling. Na ontvangst van uw betaling kunnen wij onmiddellijk uw bestelling verder afwerken en ontvangt u een bevestiging wanneer de goederen bij ons vertrekken of klaar staan voor afhaling.

8.2. Indien het vertrouwen van Giftlab.be in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Giftlab.be zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen.

8.3. Indien de koper in gebreke is te betalen, is Giftlab.be niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

8.4. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.

8.8. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom van de aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij Giftlab.be, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.

Het is niet toegestaan om de website Giftlab.be te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan de bevoegde instanties indien er hier sprake van zou van zijn.

 

10. KLACHTEN

10.1. Iedere klacht met betrekking tot geleverde goederen moet per brief of via een geldig e-mail gericht worden aan Giftlab.be, en dit binnen de 7 werkdagen na de levering. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Giftlab.be in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.

10.2. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal Giftlab.be dat kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.

11. PRIVACY

Giftlab.be verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.

 

12. WIJZIGINGEN

Giftlab.be behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing.

 

 

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn vervangend aan alle vorige verkoopsvoorwaarden, datum van opstelling

Copyright © 2015 tot heden – Giftlab.be